Tagged: มหาสติปัฏฐาน 4

มหาสติปัฏฐาน 4

มหาสติปัฏฐาน 4 ทางลัดดับทุกข์ หนังสือเล่มนี้อธิบายวิธีดับทุกข์อย่างเป็นขั้นตอน สามารถปฎิบัติตามหลักมหาสติปัฎฐาน 4 ด้วยการพิจารณากายใจ ซึ่งเป็นเส้นทางที่ถูกตรงตามหนทางแห่งการพ้นทุกข์