Tagged: มหัศจรรย์อาหารญี่ปุ่น

มหัศจรรย์อาหารญี่ปุ่น

ที่หมู่บ้านเล็กๆ แห่งนั้น เราได้เห็นและได้รับรู้ถึงคุณค่าที่แท้จริงหลากหลายแง่มุมของอาหาร วิถีชีวิตและการรักษาสุขภาพแบบดั้งเดิม ที่เราเคยศึกษาแบบนามธรรมอยู่หลายปีขณะอยู่ที่สหรัฐ