Tagged: มหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ

มหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดมหกรรม ศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 15 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย