Tagged: พม่า ไต สามสายน้ำ

พม่า ไต สามสายน้ำ

หนังสือเล่มนี้เป็นบันทึกการเดินทางฉบับลุยเดี่ยวเที่ยวพม่าของหญิงสาวจากเมืองที่ราบสูง โดยหวังไปเยี่ยมเยือนถิ่น “คนไต” หรือ “ไทยใหญ่” ซึ่งเป็นเสมือนพี่-น้องกับคนไทย และพม่ายังมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่น่าสนใจอยู่มาก