Tagged: ผู้หญิงยิงเรือ

ผู้หญิงยิงเรือ

ผู้หญิงยิงเรือ หนังสือวรรณกรรมวิจารณ์จาก ผศ.ดร. ธัญญา สังขพันธานนท์ หรือ ไพฑูรย์ ธัญญา นักเขียนรางวัลซีไรต์ ปี 2530 เจ้าของผลงาน ก่อกองทราย