Tagged: ปาฏิหาริย์แห่งวาฬ

ปาฏิหาริย์แห่งวาฬ

เสียงเรียกของบรรพบุรุษผู้ขี่วาฬ นามไพเคียกับวาฬแห่งอดีตกาลกำลังจะไร้คนสืบทอด เมื่อเมารีรุ่นล่าสุด คือ คาฮูเป็นเพียงเด็กหญิงคนหนึ่ง เพราะความเชื่อฝังใจของของโคโรผู้เป็นปู่ที่คิดว่าผู้สืบทอดต้องเป็นเด็กชายเท่านั้น คาฮูจึงถูกกีดกันออกไป

ปาฏิหาริย์แห่งวาฬ

เสียงเรียกของบรรพบุรุษผู้ขี่วาฬ นามไพเคียกับวาฬแห่งอดีตกาลกำลังจะไร้คนสืบทอด เมื่อเมารีรุ่นล่าสุด คือ คาฮูเป็นเพียงเด็กหญิงคนหนึ่ง เพราะความเชื่อฝังใจของของโคโรผู้เป็นปู่ที่คิดว่าผู้สืบทอดต้องเป็นเด็กชายเท่านั้น คาฮูจึงถูกกีดกันออกไป