Tagged: ตีท้ายครัว

ตีท้ายครัว

จากชื่อเสียงเทคนิคการใช้สีน้ำอันมีเอกลักษณ์และหัวข้องานที่กระตุ้นต่อมความคิด ตะวัน วัตุยา ได้รับการยอมรับว่าเป็นจิตรกรที่มีความสำคัญที่สุดคนหนึ่งในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเรื่องการเมือง เพศสภาพ หรืออัตลักษณ์