Tagged: จิตรกรรมนามธรรม

จิตรกรรมนามธรรม

ความเชื่อในการเดินทางของการทำงานศิลปะที่ต้องผ่านหลาย ๆ รูปแบบ จนเมื่อเห็นว่าแบบใดเหมาะกับตนก็ต้องยึดแบบนั้น ๆ ไปตลอด คือที่มาของนิทรรศการจิตรกรรมนามธรรมของจรูญ บุญสวน จรูญ เคยสร้างผลงานแนว abstract painting