Tagged: ข้างสำรับมอญ

ข้างสำรับมอญ

ว่าด้วยวัฒนธรรมอาหารชาติพันธุ์ที่เป็นบันทึกทางสังคม เป็นตำราอาหาร สะท้อนวัฒนธรรมอาหารที่กำหนดสังคม และรูปแบบสังคมที่กำหนดวัฒนธรรมด้านอาหาร อาจจะเกิดความเข้าใจใหม่อย่างน้อยหนึ่งสิ่ง นั่นคือ อาหารมอญมีการเดินทางข้ามพรมแดน