Tagged: ขัวศิลปะสนทนา : การเรียนรู้เพื่อหาองค์ประกอบของภาพถ่าย Finding your shots

ขัวศิลปะสนทนา : การเรียนรู้เพื่อหาองค์ประกอบของภาพถ่าย Finding your shots

ขัวศิลปะเชียงราย ขอเชิญผู้ที่มีความสนใจในการถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพหรือสมัครเล่น ร่วมกิจกรรม ขัวศิลปะสนทนา : การเรียนรู้เพื่อหาองค์ประกอบของภาพถ่าย Finding your shots โดย คุณสุรเชษฐ์ พรมมารักษ์ ผู้มีประสบการณ์ร่วมงานกับองค์กรสหประชาชาติและองค์กรยูนิเซฟ