Tagged: ของเล่น ของรัก

ของเล่น ของรัก

นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาสุนทรียะ : ผลงานสะสมศิลปะและของเล่น “ของรัก” ผลงานสะสมศิลปะและของเล่น “ของรัก” เป็นผลงานของสะสม ของ ผู้บริหารและคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม