bacc art thesis exhibition 2012

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นำเสนอ เทศกาลศิลปนิพนธ์ 2555 (bacc art thesis exhibition 2012) การแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ที่ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในการคัดสรรผลงานศิลปนิพนธ์ของนิสิตนักศึกษา 6 ประเภทผลงานศิลปะ ได้แก่ จิตรกรรมไทย จิตรกรรมสากล ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ประติมากรรม และศิลปะจัดวาง

โดยแบ่งช่วงการจัดแสดงผลงานออกเป็น 3 ช่วงเวลา ช่วงละ 2 ประเภทผลงาน คือ
ช่วงที่ 1 (จิตรกรรมไทย –จิตรกรรมสากล)  จัดแสดง วันที่ 25 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2555
ช่วงที่ 2 (ภาพพิมพ์-ภาพถ่าย) จัดแสดง วันที่ 13 มิถุนายน -3 กรกฎาคม 2555
ช่วงที่ 3 (ประติมากรรม – ศิลปะจัดวาง) จัดแสดง 10 – 29 กรกฎาคม 2555

พิธีเปิดเทศกาลศิลปนิพนธ์ในช่วงที่ 2 นี้ได้รับเกียรติจาก นางสุวัฒนี ไชยนันทน์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร มาเป็นประธานในพิธีเปิด ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2555 เวลา 18.00 น. ณ  ห้องสตูดิโอ ชั้น 4

ในเทศกาลศิลปนิพนธ์ 2555 ช่วงที่ 2 นี้ ในรับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาต่างๆ อันได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  มหาวิทยาลัยรังสิต  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งผู้ชมจะได้รับรู้มุมมองทางความคิดเกี่ยวกับชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม ที่นิสิตนักศึกษาผู้สร้างสรรค์ได้สะท้อนผ่านผลงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรมไทย จิตรกรรมสากล ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ประติมากรรมและศิลปะจัดวางจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เปิดสอนทางด้านศิลปะ  เทศกาลศิลปนิพนธ์จึงเป็นเวทีสุดท้ายของการเผยแพร่ผลงานในสถานะความเป็นนิสิตนักศึกษา การทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสถาบัน และในขณะเดียวกันก็จะเป็นเวทีแรก เป็นจุดเริ่มต้นในการเปิดตัว เพื่อก้าวเดินสู่สายอาชีพทางด้านศิลปะ และเติบโตไปเป็นศิลปิน หรือคนทำงานศิลปะสาขาต่างๆ ต่อไป

ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

You may also like...