Keep in mind เก็บไว้ในใจ

ทุกสิ่งที่ผ่านมาเข้ามาในชีวิต  ล้วนมีคุณค่าทางจิตใจทั้งสิ้น  การที่เราจะเก็บเกี่ยวคุณค่าของมันได้มากหรือน้อยเพียงใดนั้น  ขึ้นอยู่กับความละเอียด ละเมียดละไมของจิตใจแต่ละบุคคล

ในนิทรรศการครั้งนี้ศิลปินได้นำผลงานทุกช่วงเวลา  ตั้งแต่เริ่มสร้างผลงานศิลปะมาแสดง  ซึ่งได้แสดงถึงพัฒนาการที่เติบโตขึ้นตามวันเวลา  เพิ่มขึ้นทั้งวัยวุฒิและทักษะ  ผลงานแต่ละชิ้นถูกสร้างขึ้น ณ ช่วงเวลาหนึ่ง  ซึ่งศิลปินได้กลั่นกรองความคิดที่ผ่านประสบการณ์ ณ ช่วงเวลานั้น  มานำถ่ายทอดเป็นผลงานจิตรกรรม  อันเป็นสิ่งที่ศิลปินปรารถนาว่าผู้ที่มาชมผลงานในครั้งนี้จะรับรู้ถึงคุณค่าของผลงานที่ศิลปินต้องการถ่ายทอดออกมา  และได้เก็บความรู้สึกนั้นไว้ในใจตลอดไป

นิทรรศการ : “Keep in mind : เก็บไว้ในใจ”
ศิลปิน : สุดรัก  อุทโยภาศ
วันที่ : 8 – 21  กันยายน  2555
สถานที่ : หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1-2
โทรศัพท์/ โทรสาร : 02-218-3709

You may also like...