ขอเชิญฟังการแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ ๑๗ เรื่อง สถาปัตยกรรม คือ ศิลปกรรม โดยนายเมธา บุนนาค

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับกรมศิลปากร สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดงานวันศิลป์ พีระศรี”ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันเสาร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ เพื่อรำลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้วางรากฐานศิลปะร่วมสมัยให้แก่ประเทศไทย

และมีส่วนสำคัญในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ ๑๗ ขึ้น เรื่อง “สถาปัตยกรรม คือ ศิลปกรรม (Visual Essay on Architecture)”  โดยนายเมธา บุนนาค ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) ในวันเสาร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.  ณ ห้อง ๓๐๔ อาคารศูนย์รวม ๑ (หอประชุม) มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ  โดยผู้เข้าฟังปาฐกถาจะได้รับแจกหนังสือทางวิชาการที่มีคุณค่าประกอบการแสดงปาฐกถา ทั้งนี้ การแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี เป็นการจัดแสดงผลงานการศึกษาค้นคว้าหรือมีผลงานสร้างสรรค์ดีเด่นเกี่ยวกับศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องศิลปะ

มหาวิทยาลัยฯ ใคร่ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ครั้งนี้ด้วย

เมธา บุนนาค สถาปนิคชั้นนำที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย และมีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ เป็นผู้มีความรู้และความสามารถทั้งในด้านการประกอบวิชาชีพ ด้านการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนที่ให้เกิดคุณค่าทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยการนำมรดกทางวัฒนธรรม แนวความคิดและองค์ประกอบทางสุนทรียศาสตร์ของสถาปัตยกรรมในอดีตมาประยุกต์ให้เกิดเป็นงานสถาปัตยกรรมและความงามร่วมสมัย ทั้งยังใช้ธรรมชาติสนับสนุนการออกแบบทางสถาปัตยกรรมอีกด้วย มีผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยที่โดดเด่น เป็นที่ยอมรับในวงการสถาปนิกทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

You may also like...