อัศจรรย์แห่งนิพพาน

หนังสือที่ทำให้รู้จักและเข้าใจคำว่า นิพพาน แจ่มแจ้งมากขึ้น ช่วงที่จิตปราศจากกิเลสเป็นขณะๆ นี้ท่านพุทธทาสกล่าวว่าเป็นนิพพานในปัจจุบันขณะ หรือนิพพานระยะสั้น ซึ่งหากหมั่นเจริญสติรู้ทันกิเลสอย่างต่อเนื่องให้ถี่เข้าแล้ว ย่อมพบกับสภาวะที่จิตปราศจากกิเลสโดยสิ้นเชิงอันเป็นนิพพานโดยสมบูรณ์ได้

พระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติศัพท์ขึ้นมาเพื่ออธิบายสภาวะแห่งพระนิพพานเป็นจำนวนมาก เช่น เป็นความดับสนิทของสังขารทั้งปวง เป็นบรมสุข เป็นสภาพที่ปราศจากเครื่องผูกพันร้อยรัด เป็นสภาวะพ้นดี พ้นชั่ว เป็นที่สุดของความทุกข์ เป็นต้น

การเข้าถึงนิพพานย่อมมีอุปสรรคขวางกั้น เช่น มีความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง ๕ ความพอใจในการรับรู้ผ่านอายตนะต่างๆ ทั้งรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส และความรู้สึกทางใจ ทั้งยังมีอวิชชาปิดบังความประเสริฐของพระนิพพาน เป็นต้น ซึ่งหากข้ามผ่านอุปสรรคที่ขวางกั้นเหล่านี้ได้ด้วยการเจริญมรรค ๘ อันมีสัมมาทิฏฐิ สัมมาสติ ถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ ๕ และหมั่นเจริญสติให้รู้เท่าทันกิเลสให้สม่ำเสมอแล้ว ย่อมเข้าถึงนิพพานได้ในที่สุด

 

ผู้เขียน :   ท่านพุทธทาส อินทปัญโญ
จำนวนหน้า : – หน้า
ขนาด :
น้ำหนัก : – กรัม
ISBN :9789742473488
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ธรรมะ
ปก : ปกอ่อน
ราคา : –  บาท
ติดต่อ : 65/101-103 ม.4 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวง/เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
โทรศัพท์ : 0-2422-9999 ต่อ 4141-4149
โทรสาร : 0-2422-9999 ต่อ 4140
เว็บไซต์ : www.amarinpocketbook

 

You may also like...