สล่าสร้างศิลป์ ถิ่นลำปาง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดนิทรรศการ “สล่าสร้างศิลป์ ถิ่นลำปาง”ขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และฉลองครบรอบ ๔๐ ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และเป็นการเชิดชูเกียรติคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางทั้งในอดีตและปัจจุบัน

รวมถึงกลุ่มศิลปินลำปาง ที่ได้สรรค์สร้างงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมไว้จรรโลงสังคม รวมไปถึงการปลูกจิตสำนึกและพัฒนาเยาวชนของประเทศ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ ให้มีความรู้สึกรัก หวงแหน ร่วมสืบทอดและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้มีความยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
และทรงเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ ๖๕ ปี
๒. เพื่อฉลองครบรอบ ๔๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
๓.เพื่อเชิดชูเกียรติคณาจารย์ทั้งในอดีตและปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และศิลปินคนลำปาง
ที่ได้สร้างผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม
๔. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางด้านศิลปะในสาขาต่างๆ ให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจงานศิลปะ
๕. เพื่อปลูกจิตสำนึกร่วมสร้างสรรค์เยาวชนให้รักและพัฒนางานศิลปะและวัฒนธรรม
๖. เพื่อส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางด้านศิลปะของอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา
๗. เพื่อให้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

สถานที่ดำเนินการ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ระยะเวลาการจัดทำโครงการ

* เปิดงานนิทรรศการ      ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔

* จัดแสดงนิทรรศการ     ๙ มิถุนายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
http://janphar.lpru.ac.th/culture/WebCulture2553/index.php

You may also like...