Performing Artist

อุทัย แก้วละเอียด
ร.ต.ต.กาหลง พึ่งทองคำ
จิรัส อาจณรงค์
จำเนียร ศรีไทยพันธุ์
เฉลิม บัวทั่ง
คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง
เชื้อ ดนตรีรส
เตือน พาทยกุล
บุญยงค์ เกตุคง
เบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ
ประเวศ กุมุท
ประสิทธิ์ ถาวร
พินิจ ฉายสุวรรณ
คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ
มนตรี ตราโมท
สำราญ เกิดผล
เกียรติพงศ์ กาญจนภี
ร้อยโทชาญ บัวบังศร
ประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง
นาวาตรี ปิยะพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
คุณหญิงมาลัยวัลย์ บุณยะรัตเวช
เรืออากาศตรี แมนรัตน์ ศรีกรานนท์
พลเรือตรี วีระพันธ์ วอกลาง
พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช
เกลียว เสร็จกิจ
ขาเดร์ แวเด็ง
เจ้าเครือแก้ว ณ เชียงใหม่
จันทร์สม สายธารา
ไชยลังกา เครือเสน
ทองหล่อ ทำเลทอง
บัวผัน จันทร์ศรี
ประยูร ยมเยี่ยม
เปลื้อง ฉายรัศมี
หวังดี นิมา
ใหญ่ วิเศษพลกรัง
จินตนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ชรินทร์ นันทนาคร
ชาลี อินทรวิจิตร
เชอร์รี่ เศวตนันทน์
หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์
ประสิทธิ์ พยอมยงค์
เปรื่อง ชื่นประโยชน์
นาวาตรีพยงค์ มุกดา
ท่านผู้หญิงพวงร้อย อภัยวงศ์
เพ็ญศรี พุ่มชูศรี
มัณฑนา โมรากุล
รวงทอง ทองลั่นธม
สง่า อารัมภีร
สมาน กาญจนะผลิน
สุรพล โทณะวณิก
สุเทพ วงศ์กำแหง
ชัยชนะ บุญนะโชติ
ชิน ฝ้ายเทศ
ประยงค์ ชื่นเย็น
ผ่องศรี วรนุช
นาวาตรีพยงค์ มุกดา
วิเชียร คำเจริญ
ไวพจน์ สกุลนี
สมนึก ทองมา
สมเศียร พานทอง
เจริญใจ สุนทรวาทิน
แจ้ง คล้ายสีทอง
ท้วม ประสิทธิกุล
พลเรือตรี มงคล แสงสว่าง
ศิริ วิชเวช
สุดจิตต์ อนันตกุล
จตุพร รัตนวราหะ ·
เรียง พุธประดับ
เจียร จารุจรณ
เฉลย ศุขะวณิช
ชูศรี สกุลแก้ว
ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี
ประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว
ราฆพ โพธิเวส
กรี วรศะริน
ศิริวัฒน์ ดิษยนันทน์
ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์
ส่องชาติ ชื่นศิริ
สัมพันธ์ พันธุ์มณี
สาคร ยังเขียวสด
สุวรรณี ชลานุเคราะห์
เสรี หวังในธรรม
หยัด ช้างทอง
กั้น ทองหล่อ
คำ กาไวย์
คำผาย นุปิง
เคน ดาเหลา
จูเลี่ยม กิ่งทอง
ฉลาด ส่งเสริม
ฉวีวรรณ ดำเนิน
ฉิ้น อรมุต
ทองใบ เรืองนนท์
ทองมาก จันทะลือ
นครินทร์ ชาทอง
บุญเพ็ง ไฝผิวชัย
บุญยัง เกตุคง
บุญเลิศ นาจพินิจ
พร้อม บุญฤทธิ์
มานพ ยาระณะ
ยก ชูบัว
สมพันธ์ โชตนา
สร้อย ดำแจ่ม
สุชาติ ทรัพย์สิน
อิ่ม จิตภักดี
กรีพงศ์ เทียมเศวต
จุรี โอศิริ
หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล
ชาลี อินทรวิจิตร
แท้ ประกาศวุฒิสาร
ไพรัช สังวริบุตร
มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา
วิจิตร คุณาวุฒิ
สมควร กระจ่างศาสตร์
สมชาย อาสนจินดา
สมพงษ์ พงษ์มิตร
สวง ทรัพย์สำรวย
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
อำนวย กลัสนิมิ

 

You may also like...