สัจจะ-สัจจา

ใช้งานจิตรกรรมสะท้อนความคิดของศิลปินที่มีต่อสังคมปัจจุบันในหลากหลายแง่มุม อาทิ ความกดดันบีบคั้นจากวิถีชีวิตยุคใหม่ ความซับซ้อนยุ่งเหยิงในสังคม เทคโนโลยีข่าวสารดิจิตัล

อีกทั้งแสดงความรู้สึกภายในและทัศนะต่อชีวิตของศิลปิน ด้วยการสร้างผลงานศิลปะในรูปแบบ Neo-Realism ด้วยการใช้สัญลักษณ์และภาษาภาพในรูปแบบเฉพาะของตน เพื่อมุ่งแสดงถึงความเป็นจริงที่ปรากฎในสังคมแห่งศตวรรษที่ 21 นี้

พิธีเปิดวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น.

นิทรรศการ : สัจจะ-สัจจา
ศิลปิน : สัจจา สัจจากุล
วันที่  : 30 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2562
สถานที่ : หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องนิทรรศการ 3 ชั้น 2
รายละเอียดเพิ่มเติม : sajjasajjakul@hotmail.com
สัจจา สัจจากุล <sajjasajjakul@hotmail.com>

You may also like...