อีสานร่วมสมัย

“อีสานร่วมสมัย : การวิเคราะห์ชนบทในตัวบทและบริบท” โดย อ.ชานนท์ ไชยทองดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมบทความที่เกี่ยวข้องกับอีสานโดยผู้เขียนได้ค้นคว้า และเผยแพร่ด้วยการนำเสนอในการประชุมวิชาการและตีพิมพ์ในวารสาร
ตั้งแต่ ปี 2555 – 2557 จำนวน 9 เรื่อง การเผยแพร่ผลงานวิชาการที่เป็นบทความต่าง ๆ ดังกล่าวของผู้เขียน เกิดขึ้นเพราะความตั้งใจที่จะแสดงออกถึงองค์ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาตามกระแสการศึกษาวรรณกรรมในฐานะตัวบททางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงตามพลวัตทางสังคม

เจตนาของผู้เขียนในการจัดทำหนังสือที่รวบรวมบทความที่เกิดขึ้นต่างกรรม ต่างวาระในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อร้อยเรียงสารัตถะสำคัญในความเป็นอีสานในตัวบทและบริบทต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทางวิชาการโดยเฉพาะผู้ที่ศึกษาในทางภาษา และวัฒนธรรม

ผู้แต่ง : ชานนท์ ไชยทองดี
ผู้แปล :
สำนักพิมพ์ : ศรีปัญญา
ราคาปก : บาท
ราคาขาย : 200 บาท
ติดต่อ : ชานนท์ ไชยทองดี https://www.facebook.com/chaanont.chaithongdee

You may also like...