The Cooperation II

นิทรรศการ The Cooperation II : คู่สร้าง (สรรค์) ปีที่ 2 โดยห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material ConneXion® Bangkok เผยเรื่องราวการทำงานใหม่ๆ ที่ประสานพลังระหว่าง ผู้ผลิตวัสดุไทยและนักออกแบบ 4 คู่ จากโครงการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตวัสดุไทยกับนักออกแบบ

โดยจับคู่ทำงาน “แบบลงลึก” ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้เฉพาะคู่ที่ทำงานร่วมกันเท่านั้น แต่ยังเป็นการก้าวข้ามและเรียนรู้การทำงานของคู่อื่น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปพร้อมกันอีกด้วย ตั้งแต่การศึกษาข้อมูลวัสดุ ทดลองเล่นกับวัสดุและพัฒนาต้นแบบ จนถึงสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ผ่านเวิร์กช็อปการทำงานร่วมกันนาน 8 เดือน โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีศักยภาพทั้งในเชิงพาณิชย์ที่สามารถผลิตได้จริงในระบบอุตสาหกรรม และง่ายต่อการนำไปใช้งาน นิ

The Cooperation II : คู่สร้าง(สรรค์) ปีที่ 2 ถือเป็นหนึ่งในเส้นทางตัวอย่างของการทำงานสร้างสรรค์ร่วมกัน (Co-Creation) ระหว่างผู้ผลิตวัสดุไทยและนักออกแบบ นำมาซึ่ง “ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ” อันเปี่ยมเสน่ห์ เป็นรูปธรรม และแสดงถึงศักยภาพใหม่ของ “วัสดุ” ได้ในหลายแง่มุม โดยกลุ่มนักออกแบบและผู้ผลิตวัสดุไทยทั้งหมด 4 คู่ ดังต่อไปนี้

คู่ที่หนึ่ง : แฟชั่นไบโอเซลลูโลส
บริษัท Thainanocellulose Co., Ltd. โดย สมบัติ รุ่งศิลป์ & กฤษณ์ เย็นสุดใจ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
โจทย์เริ่มต้น : ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจากไบโอเซลลูโลสแบบแห้ง

คู่ที่สอง : วัสดุไม้อัพไซเคิล
บริษัท Leowood Intertrade Co., Ltd. โดย สมานชัย อธิพันธุ์อำไพ & นิพิฐพนธ์ ภูริชบุญทรัพย์ (Millennium Ducks Design Store)
โจทย์เริ่มต้น : ออกแบบวัสดุใหม่ให้ง่ายต่อการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบ

คู่ที่สาม : ลีลาผ้าทอเส้นใยธรรมชาติ
บริษัท Thai Num Choke Textile Co., Ltd. โดย บัณฑิต พงศาโรจนวิทย์ & ขนิษฐา นวลตรณี (Kanit Studio)
โจทย์เริ่มต้น : ปรับภาพลักษณ์ผ้าใยธรรมชาติให้ตอบโจทย์ตลาดที่กว้างขึ้น

คู่ที่สี่ : ปุยนุ่นไลฟ์สไตล์เฟอร์นิเจอร์
บริษัท Jarupun Mattress Co., Ltd. โดย วิญญู วรัญญู & จุฑามาส บูรณะเจตน์ และ ปิติ อัมระรงค์ (o-d-a)
โจทย์เริ่มต้น : สื่อสารคุณสมบัติพิเศษของนุ่นผ่านเครื่องเฟอร์นิเจอร์

นิทรรศการ : “The Cooperation II: คู่สร้าง(สรรค์) ปีที่ 2”
วันที่ : 23 ธันวาคม 2557 – 22 กุมภาพันธ์ 2558 | 10.30 – 18.00
สถานที่ : ห้องนิทรรศการ TCDC เชียงใหม่ (เข้าชมฟรี)
สอบถามข้อมูลได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC เชียงใหม่
โทร : 052-080-500 ต่อ 1 เวลา 10.30 – 18.00 น. (ปิดวันจันทร์)

You may also like...