ครูสาธิตรังสิต สร้างชื่อครูดีเด่น

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ประธานกรรมการ ดร.อภิรมณอุไรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ของแต่ละสาขาวิชา

โดยมีนางวิริยากร อัศววงศานนท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี, นางศุภวรรณ บุญเจริญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย, นางสาวสายชล ปัญญามี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และนางสาวอัจฉราณี อัจฉริยศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คุณขวัญ
เบอร์โทร : 02-7927514
อีเมล์ : kannika.k@sbs.ac.th

You may also like...