Cover Dance STEP UP 2012

เครือข่ายปลอดบุหรี่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ คลังมิวสิค Present “Cover Dance STEP UP 2012 ”
@ Paragon Cineplex Infinite ชั้น 5

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการ ตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2544 ได้งบประมาณจาก 2% ของภาษีสุราและยาสูบ สสส. มีหน้าที่เป็นกลไกที่ช่วยสนับสนุน ผลักดัน กระตุ้น และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนบวนการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้ความรู้นำเพื่อลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของคนไทย

ดังนั้นเพื่อเป็นการรณรงค์ให้วัยรุ่นห่างไกลจากบุหรี่ ซึ่งเป็นสารเสพย์ติดในเบื้องต้นที่หาซื้อง่าย และจะเป็นตัวนำไปสู่สารเสพย์ติดชนิดอื่น จึงได้มีความคิดจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อให้วัยรุ่นยุคใหม่ห่างไกลควันบุหรี่ และหันมาทำกิจกรรมที่มีประโยชน์แทน โดยได้ร่วมมือกับค่ายเพลงอย่างคลังมิวสิค ในฐานะที่ศิลปินได้รับรางวัลศิลปินวัยรุ่นปลอดบุหรี่ ประจำปี 2555  อย่าง
“เติร์ด ภาสกร คลังมนตรี”
ชาว  K-Pop Cover Dance ห้ามพลาดกับการประกวด   สสส. STEP UP เพื่อเยาวชนปลอดบุหรี่ ชิงทุนการศึกษากว่า 100,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศและรางวัลอื่นๆอีกมากมาย

รับสมัครวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษา – มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป ที่สนใจเต้น Cover ศิลปินเกาหลี ทีมละ 3 คน – 13 คน

เปิดรับสมัครวันนี้ – 28 กรกฎาคม 2555 (ก่อนเวลา 15.00 น.)
ปฐมนิเทศ และแจ้งกติกาการแข่งขัน  วันที่ 29 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00 น.
สถานที่ : แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย  เลขที่ 2 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี  ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
รอบคัดเลือก วันที่ 19  สิงหาคม 2555  @ Paragon Cineplex
รอบชิงชนะเลิศ  2 กันยายน 2555 @ Paragon Cineplex

น้องๆ ที่สนใจ สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดและโหลดใบสมัครได้ที่  http:www.facebook.com/SSSCoverDance

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
Tel : 02 2452183-4 ต่อ 15 ,  081 6238456 , 082 5952777
E-mail : sss_coverdance2012@hotmail.com
–   ผู้เข้าแข่งขันสามารถลงชื่อสมัครและมีสิทธิลงแข่งได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น
–   ผู้สมัครจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกครั้งตามวันและเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะตัดสิทธิ์ออกจากแข่งขัน
–  คณะกรรมการมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและการตัดสินถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

หลักฐานประกอบการรับสมัคร
1.  กรอกรายละเอียดใบสมัครให้สมบูรณ์ พร้อมตั้งชื่อทีมที่จะนำมาแข่งขันในใบสมัครให้ชัดเจน
2.   รูปถ่ายทีมผู้เข้าแข่งขัน ขนาด 4×6 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (สามารถส่งทาง e-mail พร้อมใบสมัครได้)
3.   ระบุชื่อเพลงและศิลปินในการเต้นประกวด
*** ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเอกสารประกอบการสมัครไม่ว่าในกรณีใดๆ

ขั้นตอนการคัดเลือก          
1. รอบคัดเลือก
ทีมที่เข้าประกวดทุกทีมจะต้องเข้ามา Audition เพื่อคัดเลือกทีมที่มีความสามารถดีที่สุดจำนวน 15 ทีม เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยในรอบ Audition ผู้สมัครแต่ละทีมจะมีเวลาในการแสดง  5 นาที
2. รอบชิงชนะเลิศ
ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้ง 15 ทีม จะต้องมาทำการแสดงสดต่อหน้าคณะกรรมการ และสาธารณชน โดยในรอบชิงชนะเลิศผู้เข้าแข่งขันทุกทีมจะมีเวลาในการแสดง 8 -12   นาที  (โจทย์จะแจ้งตอนนัดประชุมอีกครั้ง)  โดยคณะกรรมการจะทำการคัดเลือกทีมที่มีความสามารถที่ดีที่สุดเพื่อรับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1  รองชนะเลิศอันดับ 2  และรางวัลพิเศษต่อไป

แนวทางพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการ
1.   หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการตัดสิน คณะกรรมการจัดการประกวดจะใช้คะแนนเฉลี่ยเป็นเกณฑ์การตัดสิน โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ส่วนดังนี้
1.1 เกณฑ์การตัดสินด้านความสมบูรณ์ของท่า Perfect dance performance (30 คะแนน)
1.2 เกณฑ์การตัดสินด้านความเป็นศิลปิน Inter (30 คะแนน)
1.3 เกณฑ์การตัดสินด้านความคิดสร้างสรรค์ Creativity (15 คะแนน)
1.4 เกณฑ์การตัดสินด้าน Entertainer (15 คะแนน)
1.5 เกณฑ์การตัดสินด้านเครื่องแต่งกาย Costume (10 คะแนน)
การส่งซีดีเพลง
1. รอบแรกส่งซีดีเพลงที่จะทำการแข่งขัน (มาสเตอร์ เป็น CD / Audio และให้มีเฉพาะเพลงที่จะประกวดเพลงเดียวเท่านั้น) สามารถเปิดบนเครื่องเล่นซีดีได้ ไม่บันทึกเป็น VCD โดยติดชื่อ ทีม และ ลำดับการแข่งขันที่แผ่น และกล่องใส่ โดยจะต้องส่งซีดีให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่รับรายงานตัว พร้อมลงทะเบียนการแข่งขันในวัน-เวลา ดังกล่าว
2. รอบชิงชนะเลิศ เพื่อคุณภาพของเสียง กรุณาบันทึกเสียงบน CD (มาสเตอร์ เป็น CD / Audio และให้ มีเฉพาะเพลงที่จะประกวดเพลงเดียวเท่านั้น) สามารถเปิดบนเครื่องเล่นซีดีได้ ไม่บันทึกเป็น VCD โดยติดชื่อ ทีม และ ลำดับการแข่งขันที่แผ่น และกล่องใส่ โดยจะต้องส่งซีดีให้แก่ เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว พร้อมลงทะเบียนการแข่งขันในวัน-เวลา ดังกล่าว
*หมายเหตุ ไม่รับเปิดเพลงในรูปแบบ thumb drive, handy drive, โทรศัพท์มือถือ และอื่นๆที่ไม่ใช่ CD Audio

กำหนดการ
1. ส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 กรกฎาคม   2555 (ก่อนเวลา 15.00 น.)
2. คณะกรรมการจะมีการนัดปฐมนิเทศ แจ้งกฎกติกาและจับฉลากลำดับการแข่งขัน ในวันที่
29 กรกฎาคม 2555 และประกาศทางเว็บไซต์ www…………..com
3. ประกวดรอบคัดเลือกวันที่ 19 สิงหาคม 2555 ณ Paragon Cineplex ชั้น 5     เพื่อคัดเลือกเหลือ    15 ทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป
4. รอบชิงชนะเลิศวันที่ 2 กันยายน 2555 ณ Paragon Cineplex ชั้น 5

รางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ
– ทุนการศึกษา 20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
– ทุนการศึกษา 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
– ทุนการศึกษา 5,000 บาท
รางวัลพิเศษ 2 รางวัล ชาย หญิง เยาวชนตัวอย่างปลอดบุหรี่ดีเด่น
-ทุนการศึกษา 5,000 บาท
รางวัลพิเศษ 1 รางวัล สาขาออกแบบท่าเต้นตามโจทย์ Concept
-ทุนการศึกษา 5,000  บาท

You may also like...