PIM

โครงการนิทรรศการวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาจิตรกรรม ปีการศึกษาศึกษา 2555 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

จะจัดทำโครงการนิทรรศการวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวข้อ “PIM” ซึ่งโครงการนิทรรศการดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต ภาควิชาภาพพิมพ์ ในรายวิชา 200 451 (Art Thesis) และในกระบวนการเรียนการสอนได้มีการกำหนดให้นักศึกษาจัดการแสดงผลงานสร้างสรรค์ออกสู่สายตาสาธารณะชนในเชิงประจักษ์ เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปะของนักศึกษาในระดับมหาบัณฑิต แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้รับชมผลงานด้านศิลปกรรม

โครงการนิทรรศการวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วันที่ : 6 – 25 มิถุนายน 2556
สถานที่ : หอศิลป์กรุงไทย ถนนเยาวราช
ติดต่อโทร : 0 2-22-21013 -7

You may also like...