ศิลปไทย

โครงการศิลปไทย (Thai Arts Exhibition) โครงการนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ โดยกลุ่มนักศึกษามหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์  ภาควิชาศิลปไทย  คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใต้การนำเสนอนิทรรศการศิลปไทยร่วมสมัย

จากกลุ่มศิลปิน 12 คน ที่มีใจรักในการทำงานศิลปะอันเป็นที่ตั้ง  และมีแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่แตกต่างกัน นำเสนอถึงวิถีความเป็นอยู่ เรื่องราว รากเหง้าความเป็นไทย ทั้งคติ ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม และขนบประเพณี ในการแสดงออกทางผลงานศิลปะในรูปแบบที่แตกต่างกันทั้ง จิตรกรรมแบบแนวประเพณี จิตรกรรมสื่อผสม ประติมากรรม และสื่อผสม

การแสดงออกจากแรงบันดาลใจ เป็นตัวกำหนดความคิด ความรู้สึก อันเกิดจากจิตใต้สำนึก เพื่อสะท้อนมุมมองผ่านผลงานศิลปะ  ที่เป็นแนวทางเฉพาะตน จากประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมรอบๆตัว ที่ศิลปินได้ถ่ายทอดจินตนาการการสร้างสรรค์ผลงานในนิทรรศการนี้  ให้ศิลปะเป็นสื่อกลางทางจิตใจ ถ่ายทอดคุณค่า และความงาม ในวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น นำเสนอ เนื้อหา สาระ ความเป็นรูปธรรม ที่เชื่อมโยงจิตใจ และแรงศรัทธาเป็นตัวขับเคลื่อนพลังที่จะแสดงออกให้ได้ถึงสัมพันธภาพจากใจ

วิธีการคิด การนำเสนอ ในกระบวนการเฉพาะของแต่ละวัฒนธรรมท้องถิ่น การสร้างสรรค์ความงามที่มีความหมาย ให้ได้รับรู้ และเข้าใจ เข้าถึง ในวิธีการที่ศิลปินนำเสนอ ได้แก่ ผลงานจิตกรรมผสมทั้ง สีฝุ่น สีน้ำมัน การวาดเส้น การดุนโลหะ จิตรกรรมบนแผ่นหนัง  จิตรกรรมบนผืนทราย  การแกะไม้ และวัสดุการเย็บบนผืนผ้า  อีกทั้งยังเป็นการถ่ายทอดให้เห็นถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปิน จากผลงานที่ได้สร้างสรรค์ตามความคิด  ได้กลั่นกรองมาจากกระบวนการทางความรู้สึก ในสุนทรียศาสตร์ความงามทางศิลปะได้อย่างมีเอกภาพ

นิทรรศการ : “ศิลปไทย”
ศิลปิน : กลุ่มนักศึกษามหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่ : 18 มีนาคม – 4 เมษายน  2556
สถานที่ : ห้องนิทรรศการชั้น 2 หอศิลป์จามจุรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์/ โทรสาร : 02-218-3709
รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ : http://jamjureeartgallery.blogspot.com

You may also like...