จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย ถือกำเนิดจาก “โรงเรียนสำหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือน” ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งขึ้นภายในพระบรมมหาราชวัง เมื่อปี พ.ศ. 2442

ได้รับยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ทั้งในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การแพทย์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ปัจจุบัน เปิดการเรียนการสอนใน 18 คณะ 1 สำนักวิชา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบันต่างๆ รวมทั้งสิ้น 492 สาขาวิชา หลักสูตรนานาชาติและภาษาอังกฤษ รวมทั้งสิ้น 70 สาขาวิชา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ ปทุมวัน กทม 10330

เว็บไซต์ : http://www.faa.chula.ac.th

สำนักงานเลขานุการคณะ # 2-218-4566

งานเลขานุการคณบดี # 02-218-4563

หน่วยการเจ้าหน้าที่ # 02-218-4561

งานบริการการศึกษา # 02-218-4568 , 02-218-4572 , 02-218-4573

งานคลังและแผน # 02-218-4581 , 02-218-4564 , 02-218-4567

หน่วยคอมพิวเตอร์ # 02-218-4560

ห้องสมุดคณะ # 02-218-4574

ธุรการภาควิชาทัศนศิลป์ # 02-218-4604

ธุรการภาควิชานฤมิตศิลป์ # 02-218-4626

ธุรการภาควิชานาฏยศิลป์# 02-218-4619

ธุรการภาควิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก # 02-218-4604

ธุรการภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทย # 02-218-4604

You may also like...