Tagged: Rebirth

Rebirth

นำทองแกลเลอรีมีโอกาสนำเสนอผลงานของศิลปินหญิงที่ได้รับความสนใจจากผู้ชมทั้งในและนอกวงการศิลปะอย่างต่อเนื่อง อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์ เป็นที่รู้จักในฐานะศิลปินผู้นำเสนอผลงานโดยใช้เส้นผมมาถักเรียงร้อยเป็นรูปทรงต่างๆ และมีวิธีการนำเสนอการจัดวางผลงานได้อย่างแยบยล