Tagged: Hanami รื่นรมย์ชมดอกไม้

Hanami รื่นรมย์ชมดอกไม้

หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ และกลุ่มอาร์ตกิฟท์ ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานจิตรกรรม และแนะนำหนังสือ Hanami รื่นรมย์ชมดอกไม้ จะมีพิธีเปิดนิทรรศการโดย คุณวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ. บัวหลวงให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด