Tagged: จิตรกรรมลายทองร่วมสมัย 2557

จิตรกรรมลายทองร่วมสมัย 2557

สิโรจน์ พวงบุบผา จิตรกรไทยรุ่นใหม่ เจ้าของรางวัลเหรียญทองบัวหลวง 3 ปีซ้อน จัดแสดงนิทรรศการเดี่ยวในชื่อชุด “จิตรกรรมลายทองร่วมสมัย 2557” โดยรวบรวมผลงานจิตรกรรมไทยเชิงพุทธศิลป์กว่า 40 ชิ้นที่ประยุกต์เทคนิคงานโบราณ