Tagged: ความสำเร็จไม่มีข้อยกเว้น

ความสำเร็จไม่มีข้อยกเว้น

ชีวิตจากปอเนอะ เลาะไปอาเซียนของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ บทพิสูจน์ของความสำเร็จที่ใครก็ทำได้ ใครก็เป็นได้ คู่มือของผู้ที่ไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตา เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จใดๆก็ได้ในชีวิต