พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขต ยานนาวา

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เริ่มดำเนินโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครขึ้นครั้งแรก ในพื้นที่ 4 เขตนำร่อง

ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก เขตสัมพันธวงศ์ เขตบางกอกน้อย และเขตบางขุนเทียน ต่อมาปี พ.ศ. 2547 ดำเนินการจัดตั้งเพิ่มอีก 23 แห่ง และในปี พ.ศ. 2551 ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี รวมทั้งสิ้น 28 แห่ง จัดตั้งเพื่อทำหน้าที่ในการศึกษารวบรวมข้อมูล วัตถุสิ่งของ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยทำการเชื่อมโยงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ วิถีชีวิตของกลุ่มคนในชุมชน สังคม ประเพณีวัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้น แสดงให้เห็นถึงการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น หรือสังคมรอบข้าง ตามปัจจัย และบริบททางสังคมของแต่ละท้องถิ่น ปัจจุบันกรุงเทพมหานครเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 25 แห่ง ใน 25 พื้นที่

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขต ยานนาวา
เขต ยานนาวา นั้นเดิมเรียกว่าบ้านทวาย เพราะมีชาวทวายตั้งเป็นชุมชนอาศัยอยู่มาก จวบจนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฎิสังขรณ์ อุโบสถวัดยานนาวาเป็นรูปเรือสำเภาแทนอุโบสถแบบทั่วไป เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นว่า ในอดีตประเทศสยามเจริญรุ่งเรืองด้วยการส่งเรือสำเภาไปทำการค้ากับต่างชาติ เดิมอาชีพหลักของชาวยานนาวานั้นปลูกพืชผักผลไม้ ปัจจุบันได้เติบโตเป็นเขตอุตสาหกรรม โดยมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวที่มีคุณค่า

การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขต ยานนาวา
ตั้งอยู่ ณ ศาลาทรงไทย วัดคลองภูมิ เดิมเป็นกุฏิ ต่อมาได้ปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ภายในจัดแสดงเรื่องราววิถีชีวิตตัวอย่างข้าวของ เครื่องใช้จริง โมเดลจำลองต่างๆตลอดจนจัดแสดงประวัติความเป็นมาสถานที่สำคัญของชาวยานนาวา

มุมเด่นในพิพิธภัณฑ์
มุมแรกจัดแสดงประวัติความเป็นมาของเขตยานนาวา เริ่มตั้งแต่เป็นชุมชนชาวสวนผลไม้ ได้ชื่อว่าบ้านทวายในสมัยกรุงศรีอยุธยา จนมาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่มีความเจริญจากภายนอกเข้ามา อันเป็นผลมาจากการค้าขายกับจีน จวบจนปัจจุบันเขตยานนาวากลายเป็นเขตอุตสาหกรรม ยิ่งสนับสนุนความเจริญและความเป็นเมืองยิ่งขึ้นไปอีก

ภาพกระบวนเสด็จพยุหยาตราทางสถลมารค จากภาพเขียนในตอนพระนารทพรหมชาดก ภายในพระอุโบสถวัดช่องนนทรี

มุมต่อมาจัดแสดงภาพวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เยี่ยมชมจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสวนในอดีต ภายในรวบรวมทั้งภาพถ่าย การจำลอง และตัวอย่างจริง ทั้งการละเล่นแบบไทยเดิมของเด็กๆ การประมงเมื่อสมัยยังมีคูคลองแม่น้ำ สำหรับสวนที่อุดมสมบูรณ์ การค้าขายโดยเฉพาะที่ตลาดท่าแพตาท้วม และตลอดจนอาหารการกินของชาวสวน อันเป็นวิถีดั้งเดิมที่เราไม่ได้เห็นกันอีกแล้วในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงบอกเล่าถึงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา รวบรวมเรื่องราวของวัดที่มีความสำคัญในเขต อาทิ วัดคลองภูมิ วัดโพธิ์แมนคุณาราม วัดช่องนนทรี เล่าถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆภายในวัด เช่น จิตรกรรมฝาผนังที่วัดช่องนนทรี โดยเฉพาะรูปมารผจญที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นฝีมือครูแท้ๆสมัยอยุธยา พระอุโบสถที่มีฐานเป็นรูปโค้งแบบหย่อนท้องช้าง

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขต ยานนาวา
ตั้งอยู่ที่ศาลาทรงไทย วัดคลองภูมิ ถนนพระราม 3 ซอย 46 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-288-3048
เปิดให้เข้าชมวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น.-16.00 น.

สำนักงานเขตยานนาวา
209/1 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 28 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-2294-2393

ข้อมูลโดย
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : กองวัฒนธรรม
โทร : 02-245-2547, 02-247-2333

You may also like...