ในความทรงจำ

ศิลปากรร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในนิทรรศการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับ มหาวิทยาลัยศิลปากร “ในความทรงจำ” พร้อมเปิดตัว แอพลิเคชั่นนิทรรศการ เสมือน (Virtual Exhibition) ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทยมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับ มหาวิทยาลัยศิลปากร “ในความทรงจำ” จัดแสดงข้อมูลส่วนพระองค์ในช่วงเวลาที่ทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงภาพวาดฝีพระหัตถ์ และเครื่องปั้นฝีพระหัตถ์ที่หาชมได้ยาก เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่ทรงเจริญ พระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับ มหาวิทยาลัยศิลปากร “ในความทรงจำ” เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับหน่วยงานในกำกับ ประกอบด้วย คณะโบราณคดี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะมัณฑนศิลป์ คณะดุริยางคศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย สำนักหอสมุดกลาง สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร และหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกันจัดขึ้นด้วยต้องการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ศิลปากรให้เป็นที่ประจักษ์ อาทิ ด้านโบราณคดี ด้านจารึกศึกษาด้านจิตรกรรม ด้านศิลปะเครื่องปั้นดินเผา ด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทย ด้านดนตรี รวมถึงเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของ มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบเนื่องมาโดยตลอด ทั้งในฐานะ องค์อัครศิลปิน และนักศึกษาเก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖

นิทรรศการจะแบ่งออกเป็น ๗ ส่วน คือ
ส่วนที่ ๑ พระอัจฉริยภาพสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเป็นการจัดแสดงปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์สาขาวิชาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ทูลเกล้า ฯ ถวาย พร้อมคำประกาศราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ

ส่วนที่ ๒ พระอัจฉริยภาพขณะทรงศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะโบราณคดีร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย เป็นการนำเสนอข้อมูลส่วนพระองค์ในช่วงเวลาที่ทรงศึกษา ซึ่งหาชมได้ยาก อาทิ บัตรนักศึกษา ใบลงทะเบียน สมุดทรงงาน วิทยานิพนธ์ รวมถึงพระอัจฉริยภาพต่างๆ และพระราชจริยวัตรอันงดงามขณะทรงเป็นนักศึกษา

ส่วนที่ ๓ พระอัจฉริยภาพด้านโบราณคดีและจารึกศึกษา โดยคณะโบราณคดี เป็นการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ที่ทรงงาน และพระราชกรณียกิจที่ก่อให้เกิดคุณูปการต่องานด้านโบราณคดีและจารึกศึกษา

ส่วนที่ ๔ พระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรม โดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ได้อัญเชิญผลงานศิลปกรรม ฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องในวโรกาสต่างๆ จำนวน 15 ภาพ มาจัดแสดงไว้ภายในนิทรรศการฯ

ส่วนที่ ๕ พระอัจฉริยภาพด้านศิลปะเครื่องปั้นดินเผา โดยคณะมัณฑนศิลป์ โดยได้อัญเชิญผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผา ฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงงานด้วยเทคนิคต่างๆ พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยศิลปากร มาจัดแสดงไว้ภายในนิทรรศการฯ จำนวน ๑๓ ชิ้น

ส่วนที่ ๖ พระอัจฉริยภาพด้านสถาปัตยกรรมไทย โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการซ่อมบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อครั้งสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ครบ ๒๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๒๕ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต เป็นแม่กองในการบูรณปฏิสังขรณ์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ส่วนที่ ๗ พระอัจริยภาพด้านดนตรี โดยคณะดุรยางคศาสตร์ เป็นการรวบรวมเพลงพระราชนิพนธ์ และขอพระราชทานเรียบเรียงเสียงประสานใหม่

จำนวน ๖ เพลง ได้แก่ เพลงปิตุเรศมารดร เพลงรัก เพลงเมนูไข่ เพลงส้มตำ เพลงโลกปัจจุบัน และเพลงตามรอยเท้าพ่อ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับรู้ถึงพระอัจริยภาพด้านดนตรี

นอกจากนิทรรศการแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิตอลนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับ มหาวิทยาลัยศิลปากร รวม ๒ รายการ ประกอบด้วย

๑) มัลติมีเดียบุ๊ค (M book : Multi Media Book) เป็นหนังสือดิจิตอลประเภทมัลติมีเดีย นำเสนอพระราชจริยวัตรอันงดงามตลอดจนพระราชกรณียกิจที่ก่อให้เกิดคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยศิลปากรและวงการด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งพระปรีชาสามารถต่างๆ ของพระองค์ ด้วยภาพถ่าย, วิดิโอ, แอนิเมชั่น, ไฟล์เสียง ในรูปแบบแอพลิเคชั่น (ฺSingle Book Application) บนระบบปฏิบัติการ iOS, Android และ Web ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดมัลติมีเดียบุ๊คมาเก็บไว้ในอุปกรณ์ Smart gadget ของตนเองได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ที่แอพสโตร์ และเพลย์สโตร์ ในชื่อ sirindhorn&su

๒) แอพลิเคชั่นนิทรรศการเสมือน (Virtual Exhibition) เป็นนวัตกรรมที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับโครงการนี้และเปิดให้ผู้สนใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นมาเก็บไว้ในอุปกรณ์ Smart gadget ของตนเองได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสามารถเลือกใช้งานได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ ใช้แอพลิเคชั่นเป็นเสมือนไกด์พาชมนิทรรศการ ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ หรือ รับชมข้อมูลทั้งหมดของนิทรรศการผ่านทางแอพลิเคชั่น ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางมาเข้าชม นิทรรศการด้วยตนเอง สามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ที่แอพสโตร์ และเพลย์สโตร์ ในชื่อ sirindhorn@suexhibition

นอกจากนี้ ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันเปิดนิทรรศการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับเชิญเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการ และในงานจะมีการจัดแสดงดนตรีในสวนแก้ว เพลงพระราชนิพนธ์ “ตามรอยเท้าพ่อ” โดยวงออเคสตร้า จากคณะดุยางคศาสตร์ เพื่อเป็นการถวายพระเกียตริในวโรกาสมหามงคลนี้
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับ มหาวิทยาลัยศิลปากร “ในความทรงจำ” จะจัดแสดงในระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ถึง วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ วันจันทร์ – วันศุกร์ สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น. วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ – ๒๒๑๓๘๔๑ และ ๐๒ – ๖๒๓๖๑๑๕ ต่อ ๑๔๒๗

บริษัท เอฟวายไอ จำกัด
กุลยา กาศสกุล (ยิ้ม)
เบอร์โทร : 089-777-0541

You may also like...