ArtBangkok.com : Thailand Contemporary Creative Art Design and Entertainment
Untitled Document

   หน้าแรก  >  Art Society   >   โครงการเทศกาลศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์“เทศกาลศิลปะ ณ หัวหิน ครั้งที่ ๑ (Hua Hin Arts Festival 2010)”

 

โครงการเทศกาลศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
“เทศกาลศิลปะ ณ หัวหิน ครั้งที่ ๑  (Hua Hin Arts Festival 2010)”


          นายอภินันท์  โปษยานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมหมดเป็นคลังของข้อมูลทางวัฒนธรรม  ในฐานะหน่วยงานที่มีพันธกิจสำคัญในการทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและศาสนา  อันเป็นต้นกำเนิดแห่งภูมิปัญญาอันมีค่า ได้ขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕  สาขาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการกระตุ้น พัฒนา และสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนสามารถนำมรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาของชาติไปผสมผสานกับนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อผลิตสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสร้างฐานรายได้ใหม่ให้แก่ประเทศได้ โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ ได้เห็นชอบโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ สาขาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรม รวม ๗ โครงการ  โดยโครงการเทศกาลศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ได้รับอนุมัติ กรอบวงเงินงบประมาณ จำนวน ๕๕ ล้านบาท  ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้วางแผนการดำเนินโครงการใน ๑๕ จังหวัดยุทธศาสตร์ในส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย  จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดราชบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับงบประมาณจำนวน
๒ ล้านบาท


          กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   กำหนดดำเนินโครงการเทศกาลศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้ชื่อ “เทศกาลศิลปะ ณ หัวหิน ครั้งที่ ๑” (Hua Hin Arts Festival 2010)  ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง พ.ศ. ๒๕๕๕  สาขาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรม  กำหนดดำเนินงานระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๓ ณ หมู่บ้านศิลปินหัวหิน , สวนศรี (ซิเคด้า มาร์เก็ต)  และ วิกหัวหิน  และในระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน – ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓  ในพื้นที่อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอคุณค่า ความหลากหลายทางศิลปะ วัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความซาบซึ้งและตระหนักในคุณค่าและความสำคัญทางศิลปะวัฒนธรรม สร้างพื้นที่ในการแสดงออกทางศิลปะ วัฒนธรรม    เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อันเป็นความภาคภูมิใจของชุมชน และเป็นการต่อยอดทางศิลปะสู่ยุคปัจจุบัน เพื่อให้เกิดแนวคิดกิจกรรมสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดรายได้ในชุมชน  

-2-


         การจัดโครงการเทศกาลศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ “เทศกาลศิลปะ ณ หัวหิน ครั้งที่ ๑”  (Hua Hin Arts Festival 2010)  มีกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายในแต่ละพื้นที่  อาทิ                                 

         -  บ้านศิลปินหัวหิน ประกอบด้วย กิจกรรมเวิร์คช็อป “ศิลปะเมษาพาเพลิน” ปฏิบัติการศิลปะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดงาน เช่น  การเพ้นท์ผ้าพันกาย, เพ้นท์หน้ากาก, เพ้นท์ตุ๊กตาผ้าและอื่นๆอีกมากมาย โดยวิทยากรศิลปินมืออาชีพ, ชมการสาธิตเทคนิคการวาดภาพ โดย ๒๐ ศิลปินเมืองหัวหิน พร้อมชมงานศิลปะการจัดวางชุด “ทะเลหลากสี” และภาพวาดชุด “ทะเลหัวหิน”  โดยกลุ่มศิลปินเมืองหัวหิน

          -  สวนศรี (ซิเคด้า  มาร์เก็ต) ประกอบด้วย การแสดงงานทัศนศิลป์ในรูปแบบร่วมสมัย เช่น งานปั้น ภาพวาด โดยกลุ่มศิลปินจากจังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งศิลปินจากชมรมตลาดนัดศิลปะ กรุงเทพมหานคร,  ร่วมชมศิลปะการแสดงร่วมสมัยจากกลุ่มศิลปินระดับแนวหน้าของเมืองไทยกว่า ๘๐ ชีวิต ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาร่วมสร้างสีสันกลาง Amphitheatre พร้อมกับการแสดงไฮไลท์ Mini Light and Sound เรื่อง ตำนานมหาสงกรานต์รวมทั้ง เลือกชมสินค้าทางศิลปะและการจำหน่ายชิ้นงานศิลปะ ของทำมือในรูปแบบเปิดเสื่อกลางสวนจากนักคิดสร้างสรรค์

          - วิกหัวหิน ประกอบด้วย การสาธิตงานหัตถศิลป์กับสกุลช่าง ๑๐ หมู่ รอบบริเวณงาน, ชมการแสดงพื้นบ้านจากศิลปินจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์,ร่วมเรียนรู้ เทคนิคการสร้างท่าเต้นรำไทยร่วมสมัยจากคุณมานพ มีจำรัส ศิลปินศิลปาธรจากกระทรวงวัฒนธรรม, ชมลิเก คณะเลียงผา ตาหวาน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ

          สำหรับกิจกรรมช่วงที่ ๒ ของงานเทศกาลศิลปะ ณ หัวหิน ครั้งที่ ๑ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน – ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ สวนหลวงราชินี (๑๙ ไร่) ซึ่งจะเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้จังหวัดจะจัดแถลงข่าวกิจกรรมนี้อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง

         โครงการเทศกาลศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม แสดงให้เห็นศักยภาพ ความมั่งคั่งทางวัฒนธรรม เปิดโอกาสให้กลุ่มอาชีพที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพ เช่น  การจัดเทศกาลศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดยุทธศาสตร์ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และระดมสมองในอุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์ การจัดประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดนักออกแบบที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับมากขึ้น เป็นต้น

 

 
    Share to Facebook----------------------------------------------------------------------------------------
ให้คะแนนบทความนี้
คะแนนบทความนี้: 2.9/5ดาว (จากจำนวนโหวต 17 votes )

 
 
 
 
 
 
 
สืบค้นข้อมูล ทางกระทรวงวัฒนธรรม

 

ArtBangkok.com ออกแบบและจัดทำโดย บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด เลขที่ 30 สุขุมวิท 85 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร.02-3311610 โทรสาร 02-3311618 email artmaster@artbangkok.com
Copyright 2003 ArtBangkok.com All rights reserved