ArtBangkok.com : Thailand Contemporary Creative Art Design and Entertainment
Untitled Document

   หน้าแรก  >  Art school   >  โรงเรียนปัญญาประทีป

 

ก่อตั้งขึ้นด้วยเจตจำนงและความร่วมมือร่วมใจ ของคณะบุคคลในชุมชนโรงเรียนทอสี ซึ่งมุ่งหมายที่จะสานต่อการศึกษาวิถีพุทธ จากระดับอนุบาลและประถม ให้ต่อเนื่องไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา ในรูปแบบของโรงเรียนบ่มเพาะชีวิต (Boarding School) ที่ยังคงตั้งมั่นในการจัดวิถีการเรียนรู้ ที่เป็นไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ แบบองค์รวม ทั้งในส่วนของการพัฒนาเรื่องความร ู้ที่สามารถนำไปประกอบสัมมาอาชีพ คือ เนื้อหาด้านวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพ รวมถึงส่วนของการพัฒนาที่สำคัญอย่างยิ่งยวดคือ พัฒนาชีวิตของแต่ละบุคคลในชุมชน ในที่นี้หมายถึง เด็ก ครู และผู้ปกครองให้มีความครบถ้วนทั้ง ๓ ด้าน ตามหลักไตรสิกขาของพระพุทธศาสนา คือ พฤติกรรม (ศีล) จิตใจ (สมาธิ) และปัญญา ซึ่งในส่วนการพัฒนาชีวิตนั้น ได้ถูกตัดขาดหายไปจากระบบการศึกษาหลักของชาติ (และของโลก) มีเพียงส่วนของวิชาการและวิชาชีพเท่านั้น จึงก่อให้เกิดปัญหาทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม นับจากอดีตซึ่งได้ทวีความรุนแรงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และกำลังจะส่งผลต่อไปยังอนาคต

โรงเรียนปัญญาประทีปภายใต้การดูแลของมูลนิธิปัญญาประทีป ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชยสาโร เป็นองค์ประธานที่ปรึกษาให้กับทั้งมูลนิธิและในส่วนของโรงเรียน ซึ่งพระอาจารย์ชยสาโรเป็นผู้ที่มีความตั้งมั่นในการศึกษา (ปริยัติ) ปฏิบัติ และเผยแผ่พระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามรอยของหลวงปู่ชา สุภัทโท ปรมาจารย์ที่เคารพบูชายิ่งของพุทธศาสนิกชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

พระอาจารย์ชยสาโรคือผู้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาวิถีพุทธ พร้อมทั้งมีผลงานหนังสือด้านพุทธศาสนาและการศึกษาวิถีพุทธ ที่มีความลึกซึ้งในเนื้อหาแต่มีวิธีการถ่ายทอดด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ชวนติดตามและสามารถนำมาเชื่อมโยงปฏิบัต ิเพื่อพัฒนาชีวิตของพวกเราได้เป็นอย่างดี
นอกจากกัลยาณมิตรฝ่ายสงฆ์แล้ว

ปัญญาประทีปยังได้รับความกรุณาจากผู้ใหญ่ ซึ่งเปี่ยมด้วยความเมตตาอีกหลายท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งทางศาสตร์และศิลป์ในหลากหลายสาขา เป็นที่รู้จักเคารพยิ่งในแวดวงการศึกษา และการพัฒนาชาติ เช่น ศาสตราจารย์ระพี สาคริก, ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศ วะสี, รศ.ประภาภัทร นิยม, พ่อคำเดื่อง ภาษี และอีกหลายท่านที่มิอาจกล่าวได้ครบถ้วน ณ ที่นี้ ร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อให้ภารกิจอันสำคัญยิ่งนี้ก้าวเดินไปได้เป็นลำดับอย่างมั่นคง ตามเจตจำนงที่กล่าวไว้ในข้างต้น


หลักสูตรปัญญาประทีป
มี ๓ ส่วน คือ หัวใจของหลักสูตร, โครงสร้างหลักสูตร และแนวคิดสาระวิชา

หัวใจสำคัญของหลักสูตรบ่มเพาะชีวิตอยู่ที่การพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ ปัญญาอย่างเป็นองค์รวม บูรณาการวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต ซึ่งเป็นการขัดเกลาตนเองให้สมดุลทั้งภายนอกและภายใน
 

นักเรียนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล ให้มีความศรัทธาและเคารพตนเอง สามารถสร้างโอกาสและทางเลือกอย่างเป็นอิสระ
 

วิชาชีวิต

ที่ปัญญาประทีปจึงมีนักศึกษา ๒ ระดับ คือ ระดับนักเรียน และ ระดับครู  ผู้ปกครอง  ทุกคนเป็นนักศึกษาตลอดชีวิต ที่มีความตั้งมั่น มีความเพียรในการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตของตนอย่างมีความสุข 
 

 

 

โครงสร้างหลักสูตร แนวคิดสาระวิชา

สาระที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายวิชา: ภาษาชีวิต: ภาษาไทย
เจตจำนง (Objective)
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในที่มาของภาษาไทยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันอย่างลึกซึ้ง และเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับรากเหง้าทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทย จนตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความงามของภาษา เกิดฉันทะและปัญญาในการถ่ายทอดความคิด ความรู้ และความรู้สึกผ่านภาษาอย่างถูกต้อง เหมาะสม รุ่มรวย สละสลวย และเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างแท้จริง
คำอธิบายรายวิชา (Course description)
เรียนรู้รากเหง้าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทย ผ่านการศึกษาหลักไวยกรณ์ภาษาไทย เพื่อเกิดความเข้าใจในแบบแผนการสร้างคำไทย และโครงสร้างคำประพันธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง โดยศึกษาจากวรรณกรรม บทเพลง ศิลปกรรม และสิ่งต่างๆ รอบตัว นอกจากนี้นักเรียนจะได้รับการฝึกฝนให้ใช้ทักษะการสื่อสารภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมตามกาละและเทศะ


สาระที่ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รายวิชา : คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต
เจตจำนง (Objective)
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ การเจริญสติ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ สามารถใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์เพื่อให้เข้าใจระบบแบบและกฎเกณฑ์ต่างๆ ในธรรมชาติ และนำไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิชาอื่นๆ รวมทั้งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาในในชีวิตประจำวันได้ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
คำอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึกษาตรรกะของแบบแผนและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ว่าด้วยจำนวน  รูปร่าง โครงสร้าง พื้นที่และการเปลี่ยนแปลง ที่ถูกกำหนดขึ้นผ่านระบบสัญลักษณ์ต่างๆ นักเรียนจะได้เรียนรู้พัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตร์   ศึกษาพื้นฐานทฤษฎีบทที่สำคัญ และฝึกฝนที่จะใช้เครื่องมือ และวิธีการทางคณิตศาสตร์   การประยุกต์คณิตศาสตร์ในวิทยาการทั่วไปและในชีวิตประจำวัน

 

สาระที่ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายวิชา: มนุษย์กับธรรมชาติและเทคโนโลยี
เจตจำนง (Objective)
เพื่อให้เข้าใจในสมดุลย์ของชีวิต มีความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสามารถวิเคราะห์จนเห็นถึงความสัมพันธ์เป็นอันเดียวกันระหว่างวิทยาศาสตร์และพุทธศาสนา รวมทั้งศึกษาปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในลักษณะที่กำหนดให้ “มนุษย์เป็นนายเหนือธรรมชาติ” และร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยจิตสำนึกที่เห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์ สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและสังคม
คำอธิบายรายวิชา (Course description)
เรียนรู้แนวคิด ทฤษฎีและกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับอนุภาค ไปจนถึงจักรวาล โดยเริ่มศึกษาจากตนเองอย่างเป็นองค์รวมทั้งกายและจิต ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างสรรพสิ่งต่างๆ อันเชื่อมโยงถึงองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมถึงศึกษาพัฒนาการของเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีความสำคัญและมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน โดยเน้นที่การฝึกทักษะการใช้ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ การแก้ปัญหา การเข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทั้งภายในและภายนอกตนเอง

 

สาระที่ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายวิชา : มนุษย์กับสังคม                
เจตจำนง (Objective)
เพื่อให้นักรียนมีความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ที่สัมพันธ์อยู่กับระบบนิเวศทั้งธรรมชาติและสังคม สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีสติ มีประสิทธิภาพ (มีความสุขและไม่เบียดเยียนผู้อื่น) สร้างประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน ตลอดจนสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาส่วนตัวและส่วนรวมได้
คำอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์ในอดีตและปัจจุบัน ที่ได้สะท้อนความเชื่อ ความคิด การพัฒนาทางสติปัญญา พลังสร้างสรรค์ของมนุษย์ ตลอดจนศึกษาระเบียบวิธีในการวิเคราะห์ เชื่อมโยงเหตุปัจจัย และฝึกแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์และวิพากษ์ต่อปรากฏการณ์ทางสังคมและปัญหาต่าง ๆ ที่มนุษยชาติกำลังเผชิญอยู่ พร้อมเรียนรู้ นำเสนอ วิธีการแก้ไขปัญหา บนพื้นฐานวิธีคิดแบบพุทธรรม (โยนิโสมนสิการ)

 

สาระที่ ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

รายวิชา: มนุษย์กับกายและจิตศึกษา
เจตจำนง (Objective)
มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ระบบการทำงานและศักยภาพของร่างกายที่ควบคู่ไปกับจิตใจของตน จนเห็นเหตุปัจจัย เป้าหมายและหาวิธีการพัฒนาตนเองให้เกิดสุขภาพ สมรรถภาพ และคุณภาพของกายและจิตของตนเองได้
คำอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ พัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน เรียนรู้ถึงการส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและจิตใจในชีวิตประจำวัน นักเรียนจะได้รับการฝึกทักษะการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม กิจกรรมทางกายและกีฬาทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมอย่างหลากหลายทั้งของไทยและสากล รู้จักการสร้างความรับผิดชอบและสัมพันธ์ภาพที่ดีกับคนอื่น การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ การป้องกันโรคและความปลอดภัยในชีวิต  เรียนรู้การสร้างภูมิคุ้มกันทางกายและจิตให้กับตนเองและสังคม

 

สาระที่ ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายวิชา: มนุษย์กับศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
เจตจำนงค์และ (Objective)
เพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก เข้าใจ ตนเองและผู้อื่น รวมทั้งเข้าถึงความงามที่แท้จริง สามารถถ่ายทอด สื่อสาร ความรู้สึก ความคิด อุดมการณ์ผ่านงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ บนวิถีธรรม โดยไม่ติดอยู่กับกรอบที่สังคมกำหนด สามารถพัฒนาวิธีคิด วิธีสื่อสารอย่างที่สร้างสรรค์ มีศักยภาพในการสร้างผลงานที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อตนและสังคมได้
คำอธิบายรายวิชา (Course description)
เรียนรู้จักอารมณ์ ความคิด ความรู้ และอุดมการณ์ของ “โลกภายใน” ตน ผ่านการถ่ายทอดสู่ศิลปกรรมแขนงต่างๆ ทั้งงานวิจิตรศิลป์ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม นาฏศิลป์ ดุริยางค์ศิลป์ และประโยชน์ศิลป์ทั้งศิลปหัตกรรมและศิลปหัตถอุตสาหกรรม อย่างสร้างสรรค์ โดยไม่เบียดเบียนตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเรียนรู้ความคิดที่เป็นเหตุและผล ทักษะและเทคนิคต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องมือ วิธีการที่หลากหลายในการสร้างงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 

สาระที่ ๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายวิชา: มนุษย์กับสัมมาอาชีพ
เจตจำนง (Objective)
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน มีจริยธรรม และมีเจตคติที่ดีต่องาน ตลอดจนมี ค่านิยมที่เป็นพื้นฐาน ได้แก่ การไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมีความเพียร อดทน และซื่อสัตย์ อันจะนำไปสู่การทำให้ผู้เรียนสามารถพึ่งตนเองได้ เป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
คำอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึกษากระบวนการทำงานและการจัดการอย่างเป็นระบบ เรียนรู้บทบาทหน้าที่ การเป็นผู้นำและผู้ตาม การแก้ปัญหาจากการทำงาน ตลอดจนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ฝึกทักษะในการออกแบบงาน การทำงานอย่างมีกลยุทธ์
และการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน โดยนำเทคโนโลยีต่างๆ ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีสมัยใหม่อื่นๆ มาใช้อย่างมีสติ และเหมาะสม

 

สาระที่ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายวิชา: ภาษาชีวิต: ภาษาต่างประเทศ
เจตจำนง (Objective)
เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ในระดับที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพาให้รู้จัก เข้าใจ ยอมรับความแตกต่างของชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมอื่นๆ อย่างลึกซึ้ง ตลอดจนมีศักยภาพในการคิดเชิงวิเคราะห์ วิพากษ์ สามารถคัดกรองข้อมูลข่าวสาร และน้อมนำเอาองค์ความรู้ที่มีคุณค่าของวัฒนธรรมอื่นที่นอกเหนือจากความรู้ทางภาษามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมให้เจริญงอกงามได้
คำอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึกษาภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษานั้นๆ และฝึกฝนให้ใช้ทักษะการสื่อสารภาษา นั้นๆ ตามกาละและเทศะได้ ศึกษารูปแบบพฤติกรรม และการใช้ถ้อยคำ สำนวนในการสื่อสารตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ผ่านการศึกษาไวยกรณ์ วรรณกรรม บทเพลง ศิลปกรรมและสื่ออื่น ๆ

 
การรับสมัครนักเรียน
“บ่มเพาะพุทธปัญญา ค้นหาศักยภาพของตน”
โรงเรียนปัญญาประทีปรับสมัครนักเรียนประจำสำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๔ ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1.ชาย / หญิง เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒ และ ๓

2.มีความพร้อมที่จะได้รับการบ่มเพาะทั้งด้าน วิชาการ วิชาชีพ และ วิชาชีวิต

โรงเรียนปัญญาประทีป
๑๖๒ ม.๑๒ บ้านหนองน้อย ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ : ๐๘๗-๐๔๒-๔๑๑๑ ,๐๘๐-๙๙๐๓๔๐๔
e-mail : panyaprateep@gmail.com
Website : www.panyaprateep.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกรับสมัครนักเรียน : โทร.๐๔๔-๓๑๘๒๔๑-๒ หรือ อีเมล์ panyaprateep@gmail.com .

 

 
    Share to Facebook----------------------------------------------------------------------------------------
ให้คะแนนบทความนี้
คะแนนบทความนี้: 2.4/5ดาว (จากจำนวนโหวต 8 votes )

 
 
 
 
 
 
 
สืบค้นข้อมูล ทางกระทรวงวัฒนธรรม

 

ArtBangkok.com ออกแบบและจัดทำโดย บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด เลขที่ 30 สุขุมวิท 85 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร.02-3311610 โทรสาร 02-3311618 email artmaster@artbangkok.com
Copyright 2003 ArtBangkok.com All rights reserved